ร้องเรียน-ร้องทุกข์, แจ้งเบาะแส

ส่งเรื่อง- ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ส่งเรื่อง-แจ้งเบาะแส

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น  
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ตารางสรุปผลการดำเนินการรรับเรื่องร้องเ/รียนร้องทุกข์ รายไตรมาสที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกช์  
สถิติเรื่องร้องเรียนร้อง/ทุกช์ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2560 
รายการร้องเรียน-ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานะ
1 06 เมษายน 2560 ร้องเรียนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
2 06 เมษายน 2560 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
รายการร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานะ
1 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มการเจ้าหน้าที่)(รับเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
2 18 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
3 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
4 18 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ อต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
5 18 มิถุนายน 2561 กองพยากกรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
6 18 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
7 18 มิถุนายน 2561 กองพยากรณ์อากาศ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
8 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
9 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
10 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
11 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
12 18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
13 06 เมษายน 2560 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ คม. ทุจริตต่อหน้าที่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
14 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือลมพายุที่เข้าแหลมตลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
15 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานรับสาย ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
16 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 1182(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
17 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ไปเผยแพร่รายงานผ่านโซเชียลมีเดีย หรือรายงานผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
18 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศประจำวันภายในประเทศ(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
19 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงและขอคัดค้่านการเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
20 06 เมษายน 2560 ร้องเรียนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
21 06 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
22 06 เมษายน 2560 ขอความเป็นธรรมในกรณีข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาหมิ่นประมาทด้วยข้อความให้การเท็จต่อหน้าที่รัฐและนำเอกสารไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน(อยู่ระหว่างดำเนินกา รับเรื่องแล้ว
23 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงใบตอบรับไปรษณีย์ที่แนบมากับหนังสือราชการ(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
24 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงและขอร้องเรียน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
25 06 เมษายน 2560 ขอคำชี้แจงและขอคัดค้านการเปลี่ยนคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
26 06 เมษายน 2560 ร้องเรียนข้าราชการประพฤติไม่เหมาะสม(อยู่ระหว่างการพิจารณา) รับเรื่องแล้ว
27 06 เมษายน 2560 เหตุเดือดร้อนรำคาญขอผ่อนผันให้ประชาชนภายนอกเข้าไปให้อาหารสุนัขจรจัด(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
28 06 เมษายน 2560 ข้าราชการเมา ประพฤติตนไม่เหมาะสม(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
29 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1182(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
30 06 เมษายน 2560 อุทธรณ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
31 06 เมษายน 2560 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศและการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา(รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ) รับเรื่องแล้ว
32 06 เมษายน 2560 คัดค้านและขอคำชี้แจงในการตั้งคระกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
33 06 เมษายน 2560 คัดค้านประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
34 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1182(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
35 06 เมษายน 2560 ธรณีพิบัติภัย (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
36 06 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน 1182 (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
37 06 เมษายน 2560 ขอให้เร่งซ่อมแซมป้ายแสดงอุณหภูมิบริเวณด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา บางนา(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
38 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นให้กรมฯอุตุประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเซาเดโลร์ที่ทำความเสียหายให้ประเทศจีน (ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
39 05 เมษายน 2560 ขอเสนอความเห็นให้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยข้อมูลทางสถิติ/ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
40 05 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1182 และ 02-3994568-9(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
41 05 เมษายน 2560 -ขอให้ปรับปรุงการใช้บริการทางโทรศัพท์ -ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งอากาศร้อนล่วงหน้า - ให้ปรับปรุงเว็บแผ่นดินไหว(ปิดเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
42 05 เมษายน 2560 ข้าราชการประพฤติมิชอบ (กรณีไม่มีมูล ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
43 19 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน 1182 เรื่องที่ 1,2,3 -เสนอให้ประกาศแจ้งกรณีอากาศร้อนจั-ขอให้ปรับปรุงเว็บฝผ. รับเรื่องแล้ว
44 18 เมษายน 2560 ข้าราชการประพฤติมิชอบ (ไม่มีมูล ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
45 19 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน1182 ( ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
46 19 เมษายน 2560 สอต.กำแพงเพชรมีนักการขี้เมาไม่มาทำงานฯ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
47 19 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
48 19 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งราชการ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
49 19 เมษายน 2560 อยากให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับคำทำนายของหมอดูชื่อ ปลาย ณวรชา พินิจโภคากร(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
50 19 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนความบกพร่องในการทำงานของข้าราชการ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
51 19 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนความบกพร่องในการทำงานของข้าราชการ(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
52 19 เมษายน 2560 ร้องเรียนขอให้ช่วยมาตรวจสอบการทาสีรั้ว สอต.พิษณุโลก(ยุติเรื่อง) รับเรื่องแล้ว
53 19 เมษายน 2560 ขอร้องเรียนความบกพร่องในการทำงานของข้าราชการ(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
54 19 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน1182(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
55 19 เมษายน 2560 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1(ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค.56)(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
56 19 เมษายน 2560 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
57 19 เมษายน 2560 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา (ตามที่ผู้ร้องแจ้ง)(ยุติเรื่องแล้ว รับเรื่องแล้ว
58 19 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขสายด่วน 1182(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
59 19 เมษายน 2560 การพิจารณาเลื่อนขั้นและประเมินระดับอาวุโสในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโสและเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
60 19 เมษายน 2560 ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของข้าราชการ อต.(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
61 19 เมษายน 2560 ร้องเรียนความประพฤติเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ หมายเลข 02-3994569(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
62 19 เมษายน 2560 ร้องเรียนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Main Met ประจำปีงบประมาณ 2555(ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
63 19 เมษายน 2560 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
64 06 เมษายน 2560 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระยะห่างของการคำนวนค่าวัดผลรวมสรุปประเมินรายบุคคล(เคพีไอ)ของข้าราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา รับเรื่องแล้ว
65 19 เมษายน 2560 เรียนให้ทราบความเดือดร้อนจากการกระทำของข้าราชการ (ยุติเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
66 18 เมษายน 2560 ขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการลงโทษข้าราชการที่ทุจริต (รับเรื่องแล้ว) รับเรื่องแล้ว
67 29 มีนาคม 2560 ขอความเป็นธรรม รับเรื่องแล้ว