เบอร์โทรศัพท์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค

   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
99   ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 0-5327-2884 0-5320-3800  
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
100   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5327-5463 0-5320-3800  
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
101   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-5327-8175 0-5327-7815  
          
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
102   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-5327-1463 0-5320-3800  
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
103   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน 0-5362-0482 0-5361-1383  
          
    สถานีแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0-5368-1425 0-5379-3061  
            
104   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย 0-5379-3062-3 0-5379-3061  
          
    สถานีอากาศเกษตรเชียงราย 0-5371-9184    
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงราย 0-5371-4023    
       ต่อ 126    
    ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา 0-5443-1461 0-5443-1461  
          
    ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 0-54-821517 0-54-315788  
          
    สถานีอากาศเกษตรลำปาง 0-5422-6588    
            
107   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน 0-5352-5560 0-5352-5560  
          
            
108   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 0-5451-1189 0-5462-4246  
          
109   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน 0-5477-2979 0-5477-2979  
          
    สถานีอากาศเกษตรน่าน 0-5477-5182    
    สถานีอุทกท่าวังผา  0-5479-9124    
    สถานีอุทกทุ่งช้าง 0-5479-5216    
            
110   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 0-5541-1051 0-5541-1051  
          
111   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก 0-5551-1967 0-5551-1967  
          
    สถานีอากาศเกษตรดอยมูเซอ 0-5551-2321    
    สถานีอุทกอุ้มผาง  0-5556-1089    
            
112   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ 0-5571-1470 0-5571-1470  
          
    สถานีอุทกวิเชียรบุรี 0-5679-1450    
    สถานีอุทกหล่มสัก 0-5670-1101    
            
113   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 0-5525-8585 0-5525-8585  
          
114   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร 0-5571-1470 0-5571-1470  
          
115   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 0-5322-1723 0-5227-7238  
          
    สถานีอากาศเกษตรแม่โจ้ 0-5349-8415    
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวดอยอ่างขาง 0-5322-1723    
            
116   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย 0-5561-3762 0-5561-3762  
          
    สถานีอากาศเกษตรศรีสำโรง 0-5568-1355    
            
117   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร 0-5699-0039 0-5699-0039  
          
    สถานีอากาศเกษตรพิจิตร 0-5661-3431    
            
    ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
118   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-5320-3802 0-5320-3802  
          
    ส่วนพยากรณ์อากาศ      
119   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-5327-7919 0-5327-7919  
          
           
    ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
120   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-5327-7815 0-5327-7815  
         

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
121   ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน      
         
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
122   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
123   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
          
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
124   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
125   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 0-4241-1078 0-4241-1078  
          
126   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 0-4281-1562 0-4281-1562  
          
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวเลย 0-4281-3073    
            
127   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 0-4293-0274 0-4293-0274  
          
128   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร 0-4271-1607 0-4271-1607  
          
    สถานีอากาศเกษตรสกลนคร 0-4271-5086    
            
129   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 0-4251-3002 0-4251-3002  
          
    สถานีอากาศเกษตรนครพนม 0-4255-1002    
            
130   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 0-4346-8224 0-4323-7768  
     0-4346-8269    
    สถานีอากาศเกษตรท่าพระ 0-4326-1364    
            
131   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 0-4481-1698 0-4481-1698  
          
132   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม 0-4376-1457 0-4376-1457  
    (อุทกโกสุมพิสัย)      
          
133   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 0-4237-8201 0-4237-8201  
          
134   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 0-4383-1056 0-4383-1056  
    (อุทกกมลาไสย)      
          
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
135   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
          
    ส่วนพยากรณ์อากาศ      
136   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ      
          
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
137   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
         

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
138   ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง 0-4524-4189 0-4524-4200  
         
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
139   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4524-2565 0-4524-2565  
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
140   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
141   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
142   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร 0-4261-2009 0-4261-2009  
          
143   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 0-4352-2446 0-4352-2446  
          
144   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี (เกษตร) 0-4520-2027 0-4520-2027  
          
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวอุบลราชธานี 0-4524-4453 0-4524-4830  
            
145   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 0-4424-2033 0-4425-5841  
          
    สถานีอากาศเกษตรปากช่อง/สถานีตรวจแผ่นดินไหว  0-4432-2141    
    สถานีอุทกโชคชัย 0-4449-1415    
         
146   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ 0-4451-1016 0-4451-1016  
          
147   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรสุรินทร์ 0-4451-5709    
          
148   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม      
    0-4459-1133 0-4459-1133  
            
149   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ (เกษตร) 0-4561-2530 0-4561-2530  
          
150   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) 0-4465-7026 0-4465-7026  
          
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
151   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
152   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
153   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-4524-4200 0-4524-4200  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้-ฝั่งตะวันออก

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
154   ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0-7431-4615 0-7431-4615  
         
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
155   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7431-4715 0-7431-1065  
           
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
156   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-7431-1760 0-7431-1065  
     0-7431-4715    
           
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
157   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-7431-4715 0-7431-1065  
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
158   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2020 0-3260-2020  
          
159   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน 0-3251-1172 0-3251-1172  
          
160   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรหนองพลับ 0-3247-8216 0-3247-8216  
          
  สถานีตรวจแผ่นดินไหว 0-3257-1018    
          
161   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร 0-7750-4746 0-7751-1421  
          
    สถานีอากาศเกษตรสวี 0-7755-6173    
            
162   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี 0-7744-1127 0-7744-1127  
          
    สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย 0-7742-4251 0-7723-2358  
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง 0-7736-9177    
            
163   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 0-7534-8107 0-7534-8107  
          
    สถานีอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช 0-7539-9098    
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกฉวาง 0-7548-1478    
            
164   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี 0-7334-0134 0-7334-0134  
          
165   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 0-7351-1234 0-7351-1234  
          
166   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง 0-7461-4468 0-7461-4468  
          
            
167   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา 0-7421-1426 0-7421-1426  
          
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา 0-7431-8045    
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวสงขลา 0-7431-1065    
            
168   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา 0-7327-4458 0-7327-4458  
           
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
169   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-7431-1760 0-7431-1065  
           
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
170   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-7431-1760 0-7431-1765  
           
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
171   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-7431-1760 0-7431-1065  
           

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้-ฝั่งตะวัน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
172   ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้-ฝั่งตะวันตก 0-7632-7344 0-7632-7066  
         
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
173   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7632-7331 0-7632-7331  
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
174   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-7632-7345    
           
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
175   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-7632-7341 0-7632-7066  
     ต่อ 103    
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
176   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0-7781-1487 0-7781-1487  
            
177   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 0-7648-6494 0-7648-6494  
            
178   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0-7621-14949 0-7621-14949  
           
179   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 0-7570-1575-7 0-7570-1575  
           
180   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0-7521-0175 0-7521-0175  
            
181   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0-7471-2006 0-7471-2006  
           
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
182   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-7632-7343 0-7632-7343  
           
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
183   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-7632-7191    
          
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
184   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-7632-7066 0-7632-7066