เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนกลาง

   อธิบดี,รองอธิบดีฯ
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองสื่อสาร
   กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
  กองแผ่นดินไหว
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
   สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
    เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-2399-4566    
    สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182 0-2399-4568-74    
    0-399-4578    
    0-2399-4580     
   กรมอุตุนิยมวิทยา      
1   อธิบดี 0-2399-1425 0-2399-1426 6111
     0-2366-9333    
          
2   รองอธิบดีฯฝ่ายริหาร 0-2398-9888 0-2399-4016 6122
     0-2366-9444    
     0-2366-9444    
3   รองอธิบดีฯฝ่ายวิชาการ 0-2399-2355 0-2398-9229 6113
    0-2366-9311    
          
4   รองอธิบดีฯฝ่ายปฏิบัติการ 0-2366-9325 0-2399-4020 6127
          
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร      
5   ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2398-5284 0-2366-9347 6499
          
   กลุ่มตรวจสอบภายใน      
6   ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2399-2052 0-2399-4000 6106,6250
     0-2366-9306    
     0-2366-9432    
         

สำนักงานเลขานุการกรม (ลก.)

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
7   เลขานุการกรม(ลนก.) 0-2399-4021 0-2399-4011 6116,6117
     ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยาการบุคคล(ชช.บค.)   -  -  -
  กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร(อบ.)      
8   ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร 0-2366-9309 0-2399-1426 6130,6109
          
       0-2366-9327 0-2399-4020 6129
       0-2366-9310 0-2399-4016 6110
       0-2366-9312 0-2398-9229 6114
          
  กลุ่มนิติกร (นต.)      
9   นิติกร 0-2366-9488 0-2398-8154 6253
          
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป (บท.)      
10   ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 0-2399-1613 0-2361-3180 6104
         6105,6184
          
  กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กจ.)      
11   ผอ.กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 0-2399-4023 0-2399-4023 6118,6185
          
           
  กลุ่มการเงินและบัญชี(งบ.)      
12   กลุ่มการเงินและบัญชี 0-2399-4022 0-2399-2054 6119
          
    งานการเงิน 0-2399-2053   6120 ,6121
    งานบัญชี 0-2399-2054   6122 ,6123
            
  กลุ่มบริหารงานพัสดุ      
13   ผอ.กลุ่มบริหารงานพัสดุ 0-2393-5615 0-2398-8154 6500
       0-2399-4591  
       0-2366-9428   6501
    ห้องเปิดซอง 0-2366-9429-30   6502,6503
      0-2398-6993   6504
            
    โรงรถยนต์     6374
    ป้อมยามหน้ากรมฯ     6399
    ยามอาคาร 50 ปี     6251
    หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา 0-2744-4963    
    ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี 0-2366-9307   6107
    ห้องประชุมไพลินชั้น 3  0-2366-9313   6115
    ห้องเขตอุดมศักดิ์ 0-2366-9364   6167
    ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2      
  กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ      
14   ผอ.กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ 0-2399-4564 - 6300,6301
    งานศิลป์ 0-2366-9384   6302
            
  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์      
15   ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0-2398-9886 0-2398-9886 6124,6125
          
            
          
  กลุ่มประชาสัมพันธ์      
17   ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์ 0-2399-1261 0-2398-0229 6100
     0-2366-9300    
       0-2366-9301-3   6101,6102,6103
       0-2366-9301-3   6101,6102,6103
       0-2366-9301-3   6101,6102,6103
  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา 0-2398-6960    
          
  กลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียง      
18   ว่าง      
    ผอ.กลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียง      
          

กองสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
19   ผอ.กองสื่อสาร 0-2399-4555 0-2398-9861 6333
          
            
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
20   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2398-9861 0-2398-9861 6331
          
  ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ      
21   ผอ.ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ 0-2398-4972-3 0-2399-4597-8 6332
          
    ห้องรวบรวมข้อมูลตรวจอากาศ 0-2398-4972-3 0-2399-4597-8 6334,6335
    ห้องควบคุมเครือข่ายภายในประเทศและอินเตอร์เน็ต 0-2366-9396   6341
    ห้องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ 0-2399-4581   6336
    ห้องกระจายข่าวอากาศโทรสำเนา 0-2366-9391   6336
    ห้องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน 0-2366-9392   6337
            
  ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
22    ผอ.ศูนย์โทรคมนาคม… 0-2399-4596 0-2744-6243 6338
          
           
  ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม      
23   ผอ.ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม.. 0-2366-9397 0-2398-9861 6342
          
       0-2366-9394 0-2398-9861 6339
  ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา)      
24   ผอ.ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ 0-2330-1210 0-2330-1210  
    (บางปลา) 0-2707-7081 0-2707-7081  
          

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา

  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวทิยา  0-2744-5450-65    
-   ผอ. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมมวิทยา 0-2399-4550 7138
    ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2383-8825 6480
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2366-9411   6390
    เจ้าหน้าที่เครื่อง 0-2744-5444   6481
    ธุระการ,บันทึกข้อมูล 0-2383-8825   6482
          
  กลุ่มบริการสารสนเทศอตุุนิยมวิทยา 0-2399-3031    6155
          
  กลุ่มงานสถาบันอุตุนิยมวิทยา 0-2366-9308   6108
          
  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา     7166
          
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล      
    ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล 0-2399-4561 0-2366-9375 6178
          
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ชั้น 16) 0-2399-4563    
     0-2366-9379   6183
           
  ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี      
-   ผอ.ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี 0-2361-3640 0-2361-3640 6182
          
            
  สถาบันอุตุนิยมวิทยา      
-   ผอ.สถาบันอุตุนิยมวิทยา 0-2398-5136 0-2398-5136 6108

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทย

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
26   ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 0-2393-1681 0-2396-0156 6400
          
            
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
27   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2366-9415 0-2396-0156 6401
          
           
  ส่วนเครื่องมือทั่วไป      
28   ผอ.ส่วนเครื่องมือทั่วไป 0-2366-9405 0-2393-1156 6371 ,6372
          
    โรงไม้ 0-2366-9407   6373
            
  ส่วนมาตรฐานเครื่องมือ      
29   ผอ.ส่วนมาตรฐานเครื่องมือ 0-2366-9419 0-2366-9419 6405
     0-2366-9416   6402
           
  ส่วนเครื่องมือพิเศษ      
30   ผอ.ส่วนเครื่องมือพิเศษ 0-2366-9421    6406 ,6407
          
            
  ส่วนเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์      
31   ผอ.ส่วนเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ 0-2366-9420 0-2396-0256 6403
          
           
  ส่วนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ      
32   ผอ.ส่วนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 0-2399-4582 0-2366-9399 6343,6344
          
           
  ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องกล      
33   ผอ.ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องกล 0-2366-9421   6407
          
           6407
          

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
34   ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-2399-1420 0-2399-1420 6168
          
            
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
35   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2366-9366 0-2366-9366 6169
          
            
  ส่วนตรวจอากาศที่ 1      
36   ผอ.ส่วนตรวจอากาศที่ 1     6170
          
       0-2399-1176 0-2399-4548 6172
           
  ส่วนตรวจอากาศที่ 2      
37   ผอ.ส่วนตรวจอากาศที่ 2 0-2399-4548 0-2399-4548 6144,6145
       0-2399-1201  
        0-2361-6475  
  ส่วนตรวจอากาศที่ 3      
38   ผอ.ส่วนตรวจอากาศที่ 3 0-2366-9370 0-2366-9370 6173
          
            
39   ผอ.ส่วนสนับสนุนและบริการตรวจอากาศ 0-2398-7845   6171
     0-2366-9368    
            
  ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ      
40   ผอ.ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ 0-2399-4548 0-2399-4548 6174
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ      
41   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ 0-2393-1653 0-2393-1653 6350
          
  (สถานีอากาศเกษตรบางนา) 0-2399-4589   6351
    สถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ 0-2229-4499    
           
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
42   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี 0-3931-1026 0-3931-1026  
          
            
43   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรพลิ้ว 0-3939-7241 0-3939-7241  
          
            
44   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ 0-5625-5869 0-5625-5869  
          
            
45   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรตากฟ้า 0-5624-1447 0-5624-1447  
          
            
46   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี 0-3555-5242 0-3555-5242  
          
            
47   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรอู่ทอง 0-3555-3002 0-3555-3002  
          
            
48   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 0-3641-1098 0-3641-1098  
          
            
49   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม 0-3642-8037 0-3642-8037  
          
            
50   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 0-3721-1064 0-3721-1064  
          
            
51   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี 0-3728-1115 0-3728-1115  
          
            
52   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 0-3451-1284 0-3451-1284  
          
            
53   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ 0-3459-9487 0-3459-9487  
          
            
54   ผอ.สถานีอุตุนิยมิทยาชลบุรี 0-3828-2245 0-3828-2245  
          
            
55   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา 0-3825-0590 0-3825-0590  
          
            
56   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง 0-3821-6196 0-3821-6196  
          
            
57   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (อรัญประเทศ) 0-3723-1162 0-3723-1162  
          
            
58   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว 0-3725-8022 0-3725-8022  
          
            
59   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด 0-3958-1276 0-3958-1276  
          
            
60   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 0-3865-5075 0-3865-5075  
          
            
61   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรห้วยโป่ง 0-3868-1701 0-3868-1701  
          
            
62   ผอ.สถานีอากาศเกษตรชัยนาท 0-5640-5202 0-5640-5202  
          
            
63   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 0-3813-6229 0-3813-6229  
          
            
64   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา 0-3525-5032 0-3525-5032  
          
            
           
65   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 0-3231-9681 0-3231-9681  
          
            
66   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 0-3435-1945 0-3435-1945  
          
            
67   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 0-2529-0939 0-2529-0939  
          
           
68   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 08-7149-3526    
          
            
69   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ 0-2174-4000 0-2174-4000  
          
            
70   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี 0-3247-8216    
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
71   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-2366-9372   6175
          
    งานดาวเทียม 0-2398-9227   6176
  กองงานอุตุนิยมวิทยาทะเลนำร่องปากน้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ 0-2323-0957      
    กองงานอุตุนิยมวิทยา ท่าเรือคลองเตย กทม. 0-2249-0945    
    กองงานอุตุนิยมวิทยา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 0-3840-0377    
          

กองพยากรณ์อากาศ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
74   ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ 0-2398-9801 0-2399-4001 6163
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
75   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2399-4001 0-2399-4001 6164
          
  ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา      
76   ผอ.ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา 0-2399-4433 0-2398-9836 6160 ,6159
          
  ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง      
77   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง 0-2398-9830 0-2398-9836 6158
          
    ห้องเวรพยากรณ์อากาศ 0-2399-4012-4 0-2383-9049 6161 ,6162
            
  ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข      
78   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข 0-2399-4566 0-2744-5442 6391
     ต่อ 391    
           
  ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา      
79   ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 0-2398-9830 0-2398-9836 6159
       0-2643-9775  
    เวรพยากรณ์อากาศ 0-2399-4012-4 0-23839049 6161 , 6162
        0-2398-9816  
         0-2383-9051  
            

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
80   ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 0-2398-9868 0-2393-9409 6141
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
81   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2366-9335 0-2393-9409 6136
          
  ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ      
82   ผอ.ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ 0-2399-2354 0-2399-2354 6134
     0-2399-4004    
            
  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์    
83   ผอ.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 0-2398-9875 0-2398-9875 6133
          
  ศูนย์ภูมิอากาศ      
84   ผอ.ศูนย์ภูมิอากาศ 0-2399-2937 0-2383-8827 6157
     0-2988-3290    
       0-2399-1423 0-2383-8824 6156
      0-2366-9353    
    งานบริการข้อมูล (ชั้น 10) 0-2399-1422 0-2399-3031 6155
    คลังข้อมูล (ชั้น9) 0-2366-9350   6153
    พยากรณ์ระยะนาน 0-2366-9349   6150
           
  ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร      
85   ผอ.ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 0-2399-2322 0-2393-1682 6140
     0-2399-2387 0-2393-1682 6138
           
  ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก      
86   ผอ.ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก 0-2399-2595 0-2399-2595 6142
          
       0-2399-2666 0-2399-2903 6143

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
87   ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 0-2134-0011-14 0-2134-0009  
     ต่อ 216 0-2134-0010  
           
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
88   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2134-0011 0-2134-0009  
     ต่อ 211 0-2134-0010  
  ส่วนพัฒนาการเฝ้าระวังอากาศการบิน      
89   ผอ.ส่วนพัฒนาการเฝ้าระวังอากาศการบิน 0-2134-0011-14 0-2134-0009-10  
     ต่อ 215    
           
  ส่วนแผนที่อากาศการบิน      
90   ผอ.ส่วนแผนที่อากาศการบิน 0-2134-0011-14 0-2134-0009-10  
     ต่อ 212    
           
  ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน      
91   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ต่อ 214    
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน      
92   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน 0-2134-0011-14 0-2134-0004-10  
     ต่อ 213    
           
  ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ      
93   ผอ.ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ 0-2134-0011-14    
     ต่อ 215    
            

กองแผ่นดินไหว

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
94   ผู้อำนวยการกองแผ่นดินไหว 0-2399-0965 0-2399-0968 6380
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
95   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2399-4547 0-2399-0968 6381
          
  ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ      
96   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ 0-2399-4547 0-2399-0968 6380-6381
          
       0-2399-4547 0-2399-0968 6381
       0-2399-4547 0-2399-0968 6381
       0-2399-4547 0-2399-0968 6381
       0-2399-4547 0-2399-0968 6381
       0-2399-4547 0-2399-0968 6381
  ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว      
97   ผอ.ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว 0-2399-4547 0-2399-0968 6380-6381
          
  ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ      
98   ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ 0-2399-4547 0-2399-0968 6380
     0-2399-0967    
          

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
99   ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 0-5327-2884 0-5320-3800  
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
100   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5327-5463 0-5320-3800  
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
101   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-5327-8175 0-5327-7815  
          
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
102   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-5327-1463 0-5320-3800  
          
 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

   
103   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน 0-5362-0482 0-5361-1383  
          
    สถานีแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0-5368-1425 0-5379-3061  
            
104   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย 0-5379-3062-3 0-5379-3061  
          
    สถานีอากาศเกษตรเชียงราย 0-5371-9184    
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงราย 0-5371-4023    
       ต่อ 126    
    ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา 0-5443-1461 0-5443-1461  
          
    ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 0-54-821517 0-54-315788  
          
    สถานีอากาศเกษตรลำปาง 0-5422-6588    
            
107   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน 0-5352-5560 0-5352-5560  
          
            
108   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 0-5451-1189 0-5462-4246  
          
109   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน 0-5477-2979 0-5477-2979  
          
    สถานีอากาศเกษตรน่าน 0-5477-5182    
    สถานีอุทกท่าวังผา  0-5479-9124    
    สถานีอุทกทุ่งช้าง 0-5479-5216    
            
110   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 0-5541-1051 0-5541-1051  
          
111   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก 0-5551-1967 0-5551-1967  
          
    สถานีอากาศเกษตรดอยมูเซอ 0-5551-2321    
    สถานีอุทกอุ้มผาง  0-5556-1089    
            
112   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ 0-5571-1470 0-5571-1470  
          
    สถานีอุทกวิเชียรบุรี 0-5679-1450    
    สถานีอุทกหล่มสัก 0-5670-1101    
            
113   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 0-5525-8585 0-5525-8585  
          
114   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร 0-5571-1470 0-5571-1470  
          
115   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 0-5322-1723 0-5227-7238  
          
    สถานีอากาศเกษตรแม่โจ้ 0-5349-8415    
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวดอยอ่างขาง 0-5322-1723    
            
116   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย 0-5561-3762 0-5561-3762  
          
    สถานีอากาศเกษตรศรีสำโรง 0-5568-1355    
            
117   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร 0-5699-0039 0-5699-0039  
          
    สถานีอากาศเกษตรพิจิตร 0-5661-3431    
            
    ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
118   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-5320-3802 0-5320-3802  
          
    ส่วนพยากรณ์อากาศ      
119   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-5327-7919 0-5327-7919  
          
           
    ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
120   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-5327-7815 0-5327-7815  
         

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
121   ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน      
         
          
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
122   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
123   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
          
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
124   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
125   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 0-4241-1078 0-4241-1078  
          
126   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 0-4281-1562 0-4281-1562  
          
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวเลย 0-4281-3073    
            
127   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 0-4293-0274 0-4293-0274  
          
128   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร 0-4271-1607 0-4271-1607  
          
    สถานีอากาศเกษตรสกลนคร 0-4271-5086    
            
129   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 0-4251-3002 0-4251-3002  
          
    สถานีอากาศเกษตรนครพนม 0-4255-1002    
            
130   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 0-4346-8224 0-4323-7768  
     0-4346-8269    
    สถานีอากาศเกษตรท่าพระ 0-4326-1364    
            
131   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 0-4481-1698 0-4481-1698  
          
132   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม 0-4376-1457 0-4376-1457  
    (อุทกโกสุมพิสัย)      
          
133   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 0-4237-8201 0-4237-8201  
          
134   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 0-4383-1056 0-4383-1056  
    (อุทกกมลาไสย)      
          
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
135   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
          
    ส่วนพยากรณ์อากาศ      
136   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ      
          
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
137   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
138   ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง 0-4524-4189 0-4524-4200  
         
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
139   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4524-2565 0-4524-2565  
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
140   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
141   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
142   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร 0-4261-2009 0-4261-2009  
          
143   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 0-4352-2446 0-4352-2446  
          
144   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี (เกษตร) 0-4520-2027 0-4520-2027  
          
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวอุบลราชธานี 0-4524-4453 0-4524-4830  
            
145   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 0-4424-2033 0-4425-5841  
          
    สถานีอากาศเกษตรปากช่อง/สถานีตรวจแผ่นดินไหว  0-4432-2141    
    สถานีอุทกโชคชัย 0-4449-1415    
       
146   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ 0-4451-1016 0-4451-1016  
          
147   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรสุรินทร์ 0-4451-5709    
          
148   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม      
  0-4459-1133 0-4459-1133  
            
149   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ (เกษตร) 0-4561-2530 0-4561-2530  
          
150   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) 0-4465-7026 0-4465-7026  
          
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
151   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
152   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-4524-4189 0-4524-4189  
          
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
153   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-4524-4200 0-4524-4200  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้-ฝั่งตะวันออก

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
154   ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0-7431-4615 0-7431-4615  
         
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
155   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7431-4715 0-7431-1065  
           
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
156   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-7431-1760 0-7431-1065  
     0-7431-4715    
           
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
157   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-7431-4715 0-7431-1065  
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
158   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2020 0-3260-2020  
          
159   หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน 0-3251-1172 0-3251-1172  
          
160   หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรหนองพลับ 0-3247-8216 0-3247-8216  
          
  สถานีตรวจแผ่นดินไหว 0-3257-1018    
          
161   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร 0-7750-4746 0-7751-1421  
          
    สถานีอากาศเกษตรสวี 0-7755-6173    
            
162   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี 0-7744-1127 0-7744-1127  
          
    สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย 0-7742-4251 0-7723-2358  
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง 0-7736-9177    
            
163   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 0-7534-8107 0-7534-8107  
          
    สถานีอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช 0-7539-9098    
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกฉวาง 0-7548-1478    
            
164   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี 0-7334-0134 0-7334-0134  
          
165   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 0-7351-1234 0-7351-1234  
          
166   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง 0-7461-4468 0-7461-4468  
          
            
167   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา 0-7421-1426 0-7421-1426  
          
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา 0-7431-8045    
    สถานีตรวจแผ่นดินไหวสงขลา 0-7431-1065    
            
168   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา 0-7327-4458 0-7327-4458  
           
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
169   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-7431-1760 0-7431-1065  
           
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
170   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-7431-1760 0-7431-1765  
           
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
171   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-7431-1760 0-7431-1065  
           

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้-ฝั่งตะวัน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
172   ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้-ฝั่งตะวันตก 0-7632-7344 0-7632-7066  
         
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
173   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7632-7331 0-7632-7331  
          
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
174   ผอ.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-7632-7345    
           
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
175   ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-7632-7341 0-7632-7066  
     ต่อ 103    
          
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
176   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0-7781-1487 0-7781-1487  
            
177   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 0-7648-6494 0-7648-6494  
            
178   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0-7621-14949 0-7621-14949  
           
179   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 0-7570-1575-7 0-7570-1575  
           
180   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0-7521-0175 0-7521-0175  
            
181   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0-7471-2006 0-7471-2006  
           
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
182   ผอ.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-7632-7343 0-7632-7343  
           
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
183   ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-7632-7191    
          
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
184   ผอ.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-7632-7066 0-7632-7066  
          

 สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
กองงาน
เบอร์ FAX
กองงาน
เบอร์ภายใน
    กรุงเทพมหานคร 0-2399-4394    
       0-2399-4393    
       0-2366-9402   6360
       0-2383-9214    
       0-2366-9403 0-2399-4015 6361
    นครราชสีมา 0-4425-5841    
    พิษณุโลก 0-5525-8585    
    ระยอง 0-3865-5075-6    
    ชุมพร 0-7751-1421    
    ภูเก็ต 0-7621-1494    
          
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2744-5686    
       0-2366-9404   6370
          
    สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา (ห้องจัดเลี้ยง) 0-2749-2192 0-2399-3031