ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดตั้งศูนย์ขอมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 อาคาร50ปี อุตุนิยมวิทยา โดยจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ตลอดจนดัชนีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประชนเข้าตรวจดูได้ที่ในวัน เวลา ราชการประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการ
เอกสารเผยแพร่
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่งเกียวกับการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ขันตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา7
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาตรา23
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานประจำปี
สถิติ การเข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าว
สรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559  
 
 
 
 
 
 
e-mail:  ติดต่อ-แสดงความคิดเห็นได้ที่ public_info@tmd.go.th