วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์
      "บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ"

พันธกิจ
      1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
      2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึงระดับตำบล
      3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
      5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ประเด็นยุทธศาสตร์
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
      ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา
      ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2563-2567
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2561-2564
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2559-2562
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2557-2560
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2552-2555

แผนปฏิบัติราชการ
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

พรบ.งบประมาณรายจ่าย
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2562
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

รายงานประจำปี
      รายงานประจำปี 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา   [e-Book]
      รายงานประจำปี 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา
      รายงานประจำปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานงบการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
      กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562
      กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561
      สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561