วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์
      "เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ
      1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
      2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
      3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2561-2564
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2559-2562
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2557-2560
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2552-2555

แผนปฏิบัติราชการ
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

รายงานประจำปี
      รายงานประจำปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา

พรบ.งบประมาณรายจ่าย
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2557