วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์
      "บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ"

พันธกิจ
      1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
      2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึงระดับตำบล
      3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
      5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ประเด็นยุทธศาสตร์
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร


ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2561-2564
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2559-2562
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2557-2560
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2552-2555

แผนปฏิบัติราชการ
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
      แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

พรบ.งบประมาณรายจ่าย
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

รายงานประจำปี
      รายงานประจำปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา