สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุฯ ผสานความร่วมมือ สทน.บูรณาการข้อมูลเพื่องานวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ

กรมอุตุฯ ผสานความร่วมมือ สทน.บูรณาการข้อมูลเพื่องานวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ
วันที่ข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2565