กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน) และคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ของ ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลผลิตของเครือข่ายฯในรอบการเพาะปลูก ปี พ.ศ.2562 และ ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่าย ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 สายที่ 5 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะทำงานเครือข่ายฯ ของ ศล. ได้บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับใช้วางแผนการเพาะปลูก ทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมีนายเกียรติฉัตร พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา, นายจรัล พุทธิพงศ์ปภัสร์ หน.กอท.โชคชัย, นายธนัท จันทร์แฟง หน.กกษ.ปากช่อง และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
31 กรกฎาคม 2563