กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้ นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน) และคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างออกติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามผลผลิตของเครือข่ายฯในรอบการเพาะปลูก ปี พ.ศ.2562 และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 สายที่ 6 โดยคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับใช้วางแผนการเพาะปลูก การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆภาพ/ข่าว ; ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ พิมพ์พงษ์
31 กรกฎาคม 2563