กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานเปิด โครงการประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ของส่วนอากาศการบิน(สกบ.) โดยผ่านทางระบบ Video Conference (Cisco Webex) ซึ่งระบบ QMS ที่นำมาใช้ดำเนินงานได้แก่ระบบ ISO 9001:2015 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาพ/ข่าว ; ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
07 สิงหาคม 2563