กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ข้าราชการฯ ให้การต้อนรับ นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา นางสาวปริยากรณ์ ด่อนสิงหะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวจารวีย์ ยั่นยืน ในการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยมีนายมนูญ โดะโอย และนายกู้เกียรติ สูญราช กล่าวรายงานสรุป ณ ห้องประชุม ศบ1 จากนั้นเดินทางเข้าพบเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่นภาพ วโรดม และ ณัฐพงษ์

เรียบเรียง-ลงข่าว ศิริพร

ตรวจทานข่าว ณิชกานต์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 สิงหาคม 2563