กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มอบหมายให้ นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ออกติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อติดตามผลผลิตของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในรอบการเพาะปลูก ปี พ.ศ.2562 และ ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่าย ปี พ.ศ.2563 โดยกิจกรรมในวันนี้ คณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับใช้วางแผนในกิจกรรมการเพาะปลูก ทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ณ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
18 สิงหาคม 2563