กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนฯ) และคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ของ ศล. เดินทางร่วมกิจกรรมบูรณาการเครือข่าย ณ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันด้านความคิด การทำงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
25 สิงหาคม 2563