กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคมคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล นำโดย นายสมปอง ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล พร้อมด้วยนายสุธี โพธิเวชกุล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายยูเหรด นุ่งอาหลี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล (อบต.ทุ่งนุ้ย) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
27 สิงหาคม 2563