กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้นำเสนอวิดิทัศน์ภารกิจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในเดือนสิงหาคม 2563 ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 กันยายน 2563