กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมร่วมโครงการความร่วมมือด้าน Maritime emergency support and data sharing project ผ่านทางไกลระบบ Tele-conference ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยานายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร. ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา นายสุรพงษ์ สารปะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง ดร.เกศราภรณ์ เตชะวานิช นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ นายชัชชัย ไชยแสน นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนางสาว หทัยชนก เงินดี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและขนส่งโทรคมนาคมจีน กระทรวงคมนาคมจีนและศูนย์ Shanghai Ecological Forecasting and Remote Sensing Center สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังสภาพอากาศที่เป็นอันตราย การพยากรณ์อากาศ ตลอดจนความสามารถในการช่วยเหลือฉุกเฉินรอบทะเลและมหาสมุทรของประเทศไทยและจีน โดยใช้ระบบการสร้างแบบจำลอง (NWP) ที่มีรายละเอียดสูง และผลผลิตจากภาพถ่ายดาวเทียม (FY-3,FY-4) ซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งเหล่านี้จะได้รับการประมวลผลและรวมอยู่ในแพลตฟอร์มซานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลแบบเวลาจริง (real time) ซึ่งจะช่วยพัฒนาความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศร้ายแรงทางทะเลและความสามารถในการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ภาพ/ข่าว ; กองพยากรณ์อากาศ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
08 กันยายน 2563