กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธีระ บุนนาคสีชัย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการด้านโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผนตำบล มั่นคง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 และลงพื้นที่ตรวจ อ่างเก็บน้ำ บ่ออ้อ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครได้ให้ข้อมูลสภาพอากาศ สถิติปริมาณฝน เพื่อใช้ประเมิน อุทกภัย และภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
08 กันยายน 2563