กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มอบหมายให้นายวรศักดิ์ สำเริง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือภาคสนามเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ในอนาคตภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
08 กันยายน 2563