กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 1 และวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายทิวา พันธ์ไม้สี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง มอบหมายให้นางสาวเกวลี พุทธิยาวัฒน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม (ลุ่มน้ำวัง) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ จาก 25 ลุ่มน้ำเป็น 22 ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ และจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง และป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ในพื้นที่ล่มน้ำวัง ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
10 กันยายน 2563