กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธสรณภัย จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2558(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2563) โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทวีความรุนแรง และมีคามซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ณ ศาลกลางจังหวัดนราธิวาสภาพ/ข่าว ; สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 กันยายน 2563