กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์รัตนวดี เศรษฐจิตร และอาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยงเป็น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 200 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี


การจัดโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้และร่วมพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นงานบริการ และงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กร มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งงานหลักและงานสนับสนุน สามารถปรับปรุงองค์กรด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกัน และช่วยพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นระบบในระยะต่อไป


ดังนั้น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนกรมอุตุนิยมวิทยามุ่งสู่ความทันสมัย เป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ระบบรายการ 4.0 รวมถึงเป็นที่เชื่อถือของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว ; ชนานันท์ จั่นเทศ

14 กันยายน 2563