กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง ในการนี้มีผู้เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายบันดาล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ นายพิทักษ์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร นายวรสิงห์ ทิ้งอีด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ และนายประพล ปรางแก้ว ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา ณ อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี25 กันยายน 2563