กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การนำพาองค์กรด้วยการปฏิบัติการข่าวสาร” และนายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” โครงการฯ นี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ


สำหรับการจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกรมฯ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญข่าว : นางสาวกัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

30 กันยายน 2563