กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดโดยศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบอลลูม 2-3 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ
โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในหัวข้อเรื่อง “การแปรผันและการคาดหมายฝนกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาลบริเวณประเทศจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ และนายจรูญ เลาหเลิศชัย เป็นวิทยากร และมีข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 35 คนภาพ/ข่าว : กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

28 ตุลาคม 2563