กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน แห่งภูมิภาคอ่าวเบงกอลและทะเลอาราเบียน (WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones) ประจำปี สมัยที่ 47 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 อุตุนิยมวิทยา ระหว่างเวลา 15.00 -18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาพายุและผลกระทบของพายุที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ่าวเบงกอลและทะเลอาราเบียนตลอดช่วงฤดูกาลพายุในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2019 – 2020) วางแผนมาตรการและส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา การเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ การวิจัยและฝึกอบรม เพื่อลดผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐอาหรับเอมิเรต เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน 13 ประเทศ ผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 58 คน โดยในส่วนของประเทศไทยคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
30 พฤศจิกายน 2563