กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและผลติสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning” โดยมี นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาจากส่วนกลาง จำนวน 24 คน ได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบสื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการทำสื่อการเรียนการสอนและการตัดต่อวีดีโอ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning ของกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

02 ธันวาคม 2563