กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้แทนประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 15 (15th Integrated Workshop of ESCAP/WMO Typhoon Committee: 15th IWS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. และวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-10.45 น. ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ได้แก่ คณะทำงานด้านอุตุนิยมวิทยา คณะทำงานด้านอุทกวิทยา และคณะทำงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ได้ประชุมหารือ ทบทวนกิจกรรมของคณะทำงาน ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีในปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดไป และให้สมาชิกได้นำเสนอรายงานประจำประเทศ (Members’ Reports) เป็นต้น โดยหัวข้อการประชุมในปีนี้คือ “Innovative Strategies and Measures for Typhoon-related Disaster Risk Reduction under Public Emergencies” ซึ่งมีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทำหน้าที่ประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 115 คน จากประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น 13 ประเทศ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

02 ธันวาคม 2563