กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และข้าราชการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานโครงการหลวง 2563 “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “จากดินแดนฝิ่น สู่แผ่นดินทอง" การแนะนำพืชผล และผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวง กิจกรรม "ฐานเรียนรู้ โครงการหลวง” การสาธิตอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า และการแสดงสินค้าจากร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของโครงการหลวงและดอยคำภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์22 ธันวาคม 2563