กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Impact Based Forecast and Warning Service (IBFWS) สำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการ Canada CREWS Southeast Asia ของ WMO ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ การแจ้งเตือน การจัดการและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ ของประเทศไทย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักการระบายน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย สภากาชาดไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกองทัพอากาศ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน จำนวน 52 คน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการนำรูปแบบการให้บริการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย โดยเน้นการให้ข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (IBFWS) ตามมาตรฐานของ WMOไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

18 มกราคม 2564