กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้แทนกรมเข้าร่วมการประชุม 2nd Canada CREWS Southeast Asia Project Steering Committee (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการ Canada CREWS Southeast Asia ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศแคนาดา เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติเพื่อการพยากรณ์อากาศอย่างแม่นยำและทันท่วงที ซึ่งรวมถึงการให้บริการเตือนภัยหลากหลายล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์) และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน
จากผลการประชุมครั้งนี้ โครงการฯ จะขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปเป็นสิ้นปี 2564 (ภายใต้งบประมาณเดิมที่ได้รับ ไม่มีการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม) ซึ่งจะได้มีการปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการดำเนินงานที่เหลือต่อไป

ข่าว : กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

19 มกราคม 2564