กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 11.00 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ (หัวหน้าคณะผู้แทนไทย) พร้อมด้วยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวม 12 คน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53 (ผ่านระบบ video conference) ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้แทนหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการประชุมจากสถานที่ตั้งของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 113 คน จากประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น 13 ประเทศ (ราชอาณาจักรกัมพูชาไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม) และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ การประชุมครั้งนี้มีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53 และอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 53การประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการไต้ฝุ่น ทบทวนความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการทำงานของปีที่ผ่านมา วางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบปีถัดไป อนุมัติงบประมาณและโครงการต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและอนุมัติรายชื่อพายุ (ใหม่) เพื่อทดแทนชื่อพายุเดิมซึ่งถูกถอดถอนจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศสมาชิก โดยอนุมัติรายชื่อพายุ (ใหม่) เพื่อทดแทนชื่อเดิมจำนวน 6 ชื่อ และถอดถอนรายชื่อพายุที่สร้างความเสียหายแก่สมาชิกตามที่ร้องขอ จำนวน 5 ชื่อ ดังนี้

รายชื่อพายุ (ใหม่) เพื่อทดแทนชื่อเดิมจำนวน 6 ชื่อ ได้แก่

1. YINXING เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทดแทนชื่อ YUTU (ยวี่ถู่))

2. KOTO เสนอชื่อโดยประเทศญี่ปุ่น เพื่อทดแทนชื่อ KAMMURI (คัมมูริ)

3. NONGFA เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อทดแทนชื่อ FAXAI (ฟ้าใส)

4. NOKAEN เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อทดแทนชื่อ PHANFONE (ฟานทอง)

5. RAGASA เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อทดแทนชื่อ HAGIBIS (ฮากีบิส)

6. COMAY เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อทดแทนชื่อ LEKIMA (เลกีมา)

ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้ประสานสำนักงานราชบัณฑิตยสภาถอดเสียงคำอ่านทับศัพท์ชื่อพายุข้างต้นเป็นภาษาไทย ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติถอดถอนรายชื่อพายุ 5 ชื่อ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่สมาชิกฯ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. LINFA (หลิ่นฟา) เสนอชื่อโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

2. VONGFONG (หว่องฟ้ง) เสนอชื่อโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

3. MOLAVE (โมลาเบ) เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

4. GONI (โคนี) เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

5. VAMCO (หว่ามก๋อ) เสนอชื่อโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกข้างต้นจะได้เสนอชื่อใหม่เพื่อทดแทนชื่อพายุเดิมที่ถูกถอดถอนฯ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 54 ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไปข่าว : กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
25 กุมภาพันธ์ 2564