กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรมและข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมจัดกิจกรรม CSR จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยารวมใจ ปันน้ำใจให้ชุมชนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพประชาชน” เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งจำเป็นในกาดำรงชีวิตแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนท้องที่ทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโปงน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยา จึงมีนโยบายมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนท้องที่ทุรกันดาร

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

28 กุมภาพันธ์ 2564