กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำหรับการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการติดตาม ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแผนปฏิรูปประเทศอีกด้วยข่าว : จอมขวัญ สักกามาตย์

ภาพ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01 มีนาคม 2564