กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และบูรณาการการปฏิบัติในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้ที่ประชุมได้ทราบภาพ/ข่าว : กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
05 มีนาคม 2564