กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นเกียรติในการอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2564 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้อ่านคำปราศรัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
สำหรับการบันทึกเทปคำปราศรัยครั้งนี้ เนื่องมาจากในวันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก ในปีนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้กำหนดประเด็น “The Ocean, our climate and weather” “มหาสมุทร กับภูมิอากาศและสภาพอากาศของเรา” เพื่อเชิดชูทศวรรษแห่งมหาสมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่จะดำเนินขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 2021-2030 (พ.ศ. 2564-2573) ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ WMO ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้นสังกัดจะเป็นผู้แทนหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไปภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

10 มีนาคม 2564