กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านภูมิอากาศของประเทศสำหรับประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกระดับคุณภาพของผลผลิตและบริการด้านภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์บริการข้อมูลกลางด้านภูมิอากาศของประเทศ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและใช้บริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

18 มีนาคม 2564