กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีราชบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี 2566-2570 และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และให้ความเห็นชอบการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
14 มิถุนายน 2564