กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้ นายประเสริฐ ปุราถานังผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมต่อเนื่องกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล"แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กิจกรรมการประชุมเตรียมการฝึกและทดสอบแผนปฏิบัติการ (CPX) เรื่องการแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ ประจำปี 2564 ณ ห้องติดตามสถานการณ์ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 มิถุนายน 2564