กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ครั้งที่ 3 ณ หอประชมกรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดจัดทำ “ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)” และ “ชุดข้อมูลเปิดของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD Open data)” ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถนำชุดข้อมูลเปิดดังกล่าว เผยแพร่ผ่าน “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

10 พฤศจิกายน 2564