กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนายพัฒนา มณฑล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อสืบสานศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่ 1,221 ตารางเมตร กำหนดให้มีการเปิดอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการประสานงานด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้น้ำทั่วไป
จากนั้นในช่วงบ่าย นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนายพัฒนา มณฑล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานภาพ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

16 ธันวาคม 2564