กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.50 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอผลงานวิชาการ The 1st Thailand Weather and Climate Symposium 2021 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับสถานฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Weather and Climate Extremes ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยด้านภูมิอากาศและสภาพอากาศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลภูมิอากาศและสภาพอากาศที่ตรงตามความต้องการของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

20 ธันวาคม 2564