กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.65 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย นำโดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยช่วงแรก รมว.ดิจิทัลฯ ได้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์สะพานมิตรภาพหนองคาย เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากนั้นตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ Free WiFi ณ ตลาดแคมของ ของเทศบาลเมืองหนองคาย และรับฟังสรุปความก้าวหน้าและความพร้อมในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติทั้ง 2 โครงการ (สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญ สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศ และระดับพื้นที่สำหรับไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย นอกจากจะให้บริการกับประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมต่อกิจการไปรษณีย์ไทย และ สปป.ลาว ทางภาคพื้นและได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสภาวะการณ์เป็นลำดับสืบมา รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนส่งเสริมการนำสินค้าชุมชนขึ้นจำหน่ายในเว็บไซต์ ThailandPostMart การส่งสินค้า E-Commerce ของกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์เทศบาลเมืองหนองคายได้เช่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (TOT Wi-Fi City 3) จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการ Free Wi-Fi แก่ประชาชนภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อปี พ.ศ.2557 จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย , สวนสาธารณะหนองถิ่น , บริเวณสถานีขนส่ง แห่งละ 1 จุด และบริเวณตลาดแคมของหนองคาย จำนวน 2 จุด ซึ่งแต่ละจุดมีระยะการให้บริการรัศมี 50 เมตร โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท/จุด เป็นเงิน 12,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 875 บาท รวมเป็นเงิน 13,375 บาท/เดือน ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และในแต่ละปีมีประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน เข้าใช้บริการมากกว่า หนึ่งหมื่นรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความสำคัญในการให้บริการ Free Wi-Fi แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ของทางเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว รองรับการเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ข้อมูลที่ได้รับทราบจากพื้นที่ ทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปวางแผนพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความต้องการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ สามารถขยายภารกิจ สร้างประโยชน์ให้ถึงประชาชนได้ต่อไปในส่วนของโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะกล่าวได้ว่าข้อมูลมีความสำคัญสำหรับการวางแผน แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กำลังประสบปัญหา จากวิกฤติโควิด-19 หากเรามีข้อมูลที่ดีและเพียงพอ ข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ ช่วยให้สามารถตั้งรับ ปรับตัว และเดินหน้าสู่การพัฒนาประเทศต่อไปได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
10 พฤษภาคม 2565