กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา และคณะ เข้าประชุมหารือร่วมกับกรมอนามัย เรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกรมอนามัยและกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกำหนดการลงนามร่วมกัน ในวันที่ 17 พ.ค. 65 ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยาดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอนามัยนั้น ได้มีความร่วมมือกันอย่างดีเรื่อยมา เริ่มตั้งแต่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำคลังข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ต่อมาได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการคาดการณ์เตือนภัยสุขภาพ และผลกระทบในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการลงนาม MoU ร่วมกันในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสามารถขยายผลโครงการไปได้อีกมากมาย เนื่องจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยามีความหลากหลาย และมีช่วงการพยากรณ์ในหลายระยะ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเตือนภัยด้านสุขภาพ ได้ทั้งรายสัปดาห์ และรายฤดูกาลได้ และยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเตรียมการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคประชาชนต่อไปเดิมทีนั้นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีในเรื่องของข้อมูลด้านความร้อนเป็นหลัก แต่สำหรับในอนาคตนี้ ก็จะเริ่มมีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่างข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนสุขภาพที่ดีของประชาชน เป็นต้น12 พฤษภาคม 2565