กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของบริษัท Weathernews Inc (WNI) ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล Open Data ของกรมอุตุนิยมวิทยา และความเป็นในได้ในการร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากขณะนี้เป็นที่ทราบว่าที่ประชุมคองเกรสขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO Congress) สมัยวิสามัญ ในปี 2021 (Cg-Ext (2021)) ได้ให้การรับรองนโยบายรวมหนึ่งเดียวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยวิทยาและข้อมูลอื่นๆ ของระบบโลกระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WMO (WMO Unified Policy for International Exchange of Earth System Data) โดยได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ซึ่งจะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลตรวจอากาศต่างๆ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินการได้บนพื้นฐานของการเปิดกว้างและไม่จำกัดมากขึ้นโอกาสนี้ผู้แทนของบริษัท Weathernews Inc (WNI) ได้นำเสนอการบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแก่ภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลแก่กรมฯ ในการประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแก่ภาคต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนในอนาคต ซึ่งขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในระหว่างพัฒนาจัดทำกฎหมายด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีการพิจารณาดำเนินการให้ครอบคลุมประเด็นด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลใหม่ของ WMO และนโยบายของชาติต่อไปภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
17 มิถุนายน 2565