กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

23 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี พร้อมมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการกับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา อดีตข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมพิธีบริเวณอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 80 ปีแห่งการก่อตั้ง เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านพยากรณ์อากาศและการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกรมที่มีประวัติสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ขอให้ 80 ปีที่เป็น 80 ปีแห่งความสำเร็จและก็มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพยากรณ์อากาศ มีการค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การพยากรณ์อากาศแม่นยำมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญขอให้นำข้อมูลที่ได้จากการทำงานไปเชื่อมต่อ นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เท่าที่ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารและกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีการจัดหาเครื่องตรวจวัดอากาศรุ่นใหม่ ๆ เข้ามา เพิ่มจุดตรวจวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีข้อมูลเพียบพร้อมที่จะพยากรณ์อากาศได้ดียิ่งขึ้นนี่คือเรื่องสำคัญ เรื่องที่สอง เป็นเรื่องปรับปรุงระบบการพยากรณ์อากาศหรือเรียกว่าการใช้ AI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การพยากรณ์ที่แม่นยำขึ้น ส่วนใหญ่ก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งวันนี้โดยระบบของกรมอุตุฯ นั้น จะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช). ร่วมถึงกรมอนามัย ซึ่งการดูแลเรื่องสุขภาพจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยานำไปใช้ในการพยากรณ์ การทำการเกษตร การเพาะปลูก หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน ถ้าเรามีข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำสามารถวางแผนเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างง่ายดาย ทำให้พี่น้องประชาชนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นี่คือหัวใจสำคัญที่ได้มอบนโยบายไว้ นายชัยวุฒิ กล่าวในตอนท้าย

ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าวถึงภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ไม่จำกัดเฉพาะการพยากรณ์สภาพอากาศ แต่จะพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศด้วย นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบของ Open Data เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสตาร์ทอัพสามารถนำข้อมูลของกรมฯ ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ภายในงานช่วงเช้ามีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำกรมฯ พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน พิธีเชิญธงประจำกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นสู่ยอดเสา พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้วางรากฐานและให้กำเนิดกิจการอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีแสดงความยินดีของหน่วยงานต่าง ๆ และพิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการกับกรมอุตุนิยมวิทยา ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในช่วงบ่าย ดร.ชมภารี ได้กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 80 ปี เรื่อง “ตระหนักรู้ อยู่ฉลาด กับภูมิอากาศที่รุนแรง” ซึ่งเป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตลอดจนการใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นำมาซึ่งสภาวะอากาศที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน


 

23 มิถุนายน 2565