กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนายสราวุธ สมทรัพย์เลขานุการกรม ร่วมงานแถลงข่าว Digital Thailand Big bang 2019 โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นงานมหกรรมการแสดงนิทรรศการและการประชุมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการผลักดันให้เกิด "ฐานข้อมูลภาครัฐ" สำหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพทันสมัยและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบและมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันต่อการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตและเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงานสัมมนาและนิทรรศการที่ผ่านมาประกอบกับที่ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน สศด. จึงกำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand big bang 2019 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
04 กันยายน 2562