กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับ นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะ ผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ย.ป. (สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง) ในการประชุมหารือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางของ สำนักงาน ป.ย.ป. ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ในลักษณะของการบัญชาการแบบ single command โดยในระยะแรกจะนำร่องที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จะเชื่อมโยงจะเป็นข้อมูลผลการตรวจ เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ลม ปริมาณฝน เป็นต้น และข้อมูลการพยากรณ์อากาศในระยะถัดไป ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา

 

ข่าว : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียบเรียงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ


 
02 ตุลาคม 2562