กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น  ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 20 โดยมี นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 20  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการที่บรรจุใหม่ จำนวน 20 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาประกอบการปฏิบัติงาน จำนวน 6 คนและบุคลากรสบทบจากกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และกรมชลประทานจำนวน 3 คน ร่วมทั้งสิ้น 29 คน  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาหรือผู้ที่จะใช้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

 

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
04 ตุลาคม 2562