ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
   การประเมินผลกระทบของลมฟ้าอากาศที่มีพืชในประเทศไทย จัดทำเป็นรายเดือนในช่วงเพาะปลูก ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยพิจารณาจากค่า Generalized Monsoon Index
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฏาคม 2561
มิถุนายน 2561
กันยายน 2560