สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สภาวะอากาศเดือนพฤศจิกายนปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในช่วงต้นและปลายเดือน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขายอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับในช่วงกลางเดือนมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีฝนตกและอุณหภูมิสูงขึ้นโดยบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นได้ลดพื้นที่ลงในช่วงดังกล่าว ทั้งยังส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวในประเทศใกล้เคียงในช่วงปลายเดือน จำนวน 2 ลูกได้แก่พายุโซนร้อน “โทราจี” (TORAJI, 1827) ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเณปลายแหลมญวนและไต้ฝุ่น “อูซางิ” (USAGI, 1829)ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประทศกัมพูชา อีกทั้งมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงปลายเดือนทำให้ประเทศไทยมีรายงานฝนเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว สำหรับภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดเดือน กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงในช่วงต้นและปลายเดือน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ในระยะต้นเดือน อีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “โทราจี” ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางในวันที่ 20 สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2561