สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2559
สภาวะอากาศประเทศไทยในเดือนนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในบางช่วง นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนมีพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU, 1608) เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว ลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดเดือน แต่ลักษณะของฝนที่ตกในแต่ละวันส่วนมากเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติในทุกภาค ยกเว้นบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องตลอดเดือนและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือนและปลายเดือน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ อย่างไรก็ตามปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้ใกล้เคียงกับค่าปกติ ส่วนปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559 เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 1 % สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 09 กันยายน 2559