สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เดือนพฤษภาคมปีนี้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกตลอดเดือนจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยเกือบตลอดเดือน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาในระยะต้นและปลายเดือน กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง อีกทั้งมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้มีปริมาณและการกระจายของฝนในทุกภาคเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าว และประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 19 ,9 และ 7 ตามลำดับ ส่วนบริเวณอื่นๆมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้ใกล้เคียงกับค่าปกติ สำหรับปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยตั้งแต่ 1 มกราคมจนถึง 31 พฤษภาคมสูงกว่าปกติร้อยละ 26 จากการที่มีฝนตกทำให้อากาศคลายความร้อนอบอ้าวลงไปในเกือบทุกพื้นที่และส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนนี้ของประเทศไทยต่ำกว่าค่าปกติ 0.2 องศาเซลเซียส สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 13 มิถุนายน 2561