สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคมปีนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติในทุกพื้นที่ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศ 26.4 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าปกติ 2.2 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 31.0 มิลลิเมตร หรือร้อยละ64 ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่แผ่ปกคลุมไปทางทะเลจีนใต้เกือบตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆส่วนมากในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทำให้มีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเดือน กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนในเดือนนี้มีฝนเป็นระยะๆ ส่วนมากในช่วงต้นและปลายเดือนซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือในระยะต้นเดือน กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในช่วงต้นและปลายเดือน ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดเดือนโดยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะในระยะต้นและกลางเดือนมีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 21 มกราคม 2562