สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มกราคม 2561
เดือนมกราคมปีนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือนโดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบตลอดเดือน กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนในเดือนนี้มีฝนเป็นระยะๆ ส่วนมากในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกระแสลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะต้นและกลางเดือน อีกทั้งมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ในช่วงปลายเดือน ทำให้มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดเดือนและมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่เกือบตลอดเดือน อย่างไรก็ตามมีบางช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงทำให้การกระจายของฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อีกทั้งมีอุณหภูมิลดลงในช่วงดังกล่าว สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2561