แผนที่สถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย
อุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2550 อุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550  
อุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทยรายวัน